Bajron

27 tekstów – auto­rem jest Baj­ron.

Doz­na­nie pełnej słodyczy zwy­cięstwa, możli­we jest tyl­ko po poz­na­niu go­ryczy porażki... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 marca 2013, 16:03

Tak Cię kocham!,
Tak Cię lu­bię!, że za Tobą bu­ty gubię...

Dzięki Justyś:* 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 stycznia 2013, 20:59

Gdy­by is­tniał prze­pis na życie, czy aby na pew­no chciałbyś go poznać? 

myśl • 1 lipca 2012, 10:04

Poczu­cie, że się ko­goś po­siadło to pier­wszy znak, że się go traci... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 czerwca 2012, 16:28

Bu­ty są... a nie ma dokąd iść... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 1 maja 2012, 23:27

Nie przeg­ry­wa tyl­ko ten, który nie walczy... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 kwietnia 2012, 21:14

Nig­dy się nie pod­da­waj!... bliz­ny na ludzkich ciałach są naj­lep­szym do­wodem, że człowiek zos­tał stworzo­ny tak,, aby wyt­rzy­mał naj­gor­sze cerpienia, 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 kwietnia 2012, 22:36

To że nie masz skrzy­deł, wca­le nie oz­nacza, że nie możesz latać. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 kwietnia 2012, 01:50

Mając świado­mość swo­jej rac­ji nie bój się podążać pod prąd, na­wet gdy większość zmie­rza w prze­ciw­nym kierunku! 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 kwietnia 2012, 15:59

Masz w so­bie siłę tak wielką, że na­wet jeśli nie zdobędziesz cudzych szczytów, jes­teś w sta­nie stworzyć swo­je! Więc nie zas­ta­nawiaj się po co tu jes­teś, tyl­ko działaj! 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 kwietnia 2012, 22:19
Zeszyty
  • Życiowe – war­te za­pamięta­nia

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność